Mše svatá za arcivévodu Evžena

V neděli 31.12.2017 byla v bouzovské farnosti sloužena zádušní mše svatá za arcivévodu Evžena Habsburského, velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele Hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka. Mše svatá byla již tradičně sloužena u výročí jeho úmrtí ( † 30. prosince 1954). Arcivévoda Evžen byl velmi výraznou postavou historie Řádu a nesmazatelně se do ní zapsal nejen péčí o historické památky, ale také podporou charitativní a pastorační činnosti bratří a sester Německého řádu.

Po mši svaté, které se účastnila řada hostů a i zástupci Suverénního řádu Maltézských rytířů – Českého velkopřevorství, familiáři Německého řádu rozdávali přítomným čaj s perníčky s iniciály EH (Evžen Habsburský). © Za fotografie děkujeme: Pavel Aligátor Nenkovský.

Ohlédnutí za Mikulášskou nadílkou

V naší farnosti ve spolupráci s obecním úřadem proběhlo v neděli 3. prosince setkání se svatým Mikulášem. Jako každý rok, i letos, nás navštívil svatý Mikuláš. Spolu s anděly přišel do bouzovského kostela na nedělní mši svatou, aby obdaroval děti, které si pro něj připravily básničky a písničky. Při odchodu z kostela musely nejen děti, ale i dospělí projít peklem, které se objevilo před kostelem. Bez rozdílu věku museli všichni stoupnout na čertovskou váhu, aby mohly být zváženy jejich hříchy. Vyhnout se váze, čerti nikoho nenechali a každého si označili mourem a sazemi. Naštěstí nikdo nebyl čerty odnesen a všichni se vrátili do svých domovů k nedělnímu obědu. Děti překonaly strach z čertů a za odměnu si odnesly balíček plný sladkostí.

Ohlédnutí za adventním Misijním jarmarkem 2017

Děkujeme všem dětem i dospělým, kteří se zapojili a něco dobrého upekli na Misijní jarmark, který se pořádal v rámci rozsvícení vánočního stromu na náměstí Bouzova v sobotu 2. prosince. Vše co se upeklo se i prodalo. Vyzískalo se 8.300 korun, které poputují prostřednictvím Papežských misijních děl na pomoc chudým dětem v misijních zemích. Všem dárcům velkým i malým za jejich ochotu pomáhat upřímné Pán Bůh zaplať!

Příprava na bouzovský jarmark 2017

V sobotu 25.11. se na faře sešly místní děti se svými rodiči, aby připravily něco dobrého na Misijní jarmark konaný v rámci rozsvícení stromečku v prvním adventním víkendu na náměstí obce Bouzov. Panovala spokojená a tvořivá atmosféra…

Misijní jarmark®
Tato aktivita přináší nejen finanční podporu těm nejchudším, kterým jsou pak vybrané dary skrze projekty PMD posílány, ale je možností mezigenerační spolupráce ve farnostech. Děti se svými babičkami mohou napéci dobré cukroví, vymodelovat něco z keramiky nebo vyrobit jiné drobné dárečky. Tátové a maminky zase rádi pomohou s organizací. Misijní jarmark® může být navázán na společenskou událost, setkání, bohoslužbu, které následně přidá i rozměr pomoci nejchudším… z webu PMD

Pořad bohoslužeb na Dušičky

Pořad bohoslužeb na Dušičky v bouzovské farnosti

Středa 1.11.2017 – Slavnost VŠECH SVATÝCH
=> v 18.00h mše svatá v hřbitovním kostele sv. Máří Magdaleny

Čtvrtek 2.11.2017 – Památka VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
=> v 17.00h pobožnost na hřbitově s výkropem hrobů

Hodová mše svatá

Hody BouzovŘímskokatolická farnost Bouzov si Vás dovoluje pozvat na Hodovou mši svatou, slouženou na náměstí obce Bouzov

dne 24.září 2017 v 9:30 hod.

Mše svatá bude ze slavnosti sv. Václava, patrona země České a obětována bude za živé a zemřelé občany Bouzova a Střemeníčka.

Při mši svaté také poděkujeme a požehnáme plody/úrodu z našich zahrádek a polí. Účast ve slavnostních krojích a uniformách vítána.

Poutní mše svatá k Máří Magdaleně

Bývalý farní dnes filiální kostel sv. Máří Magdaleny leží ca. 500 m za obcí Bouzov směrem na Hvozdečko. Založen byl pravděpodobně v 11 stol. ještě dříve než samotný Hrad.

Neděle 23.7.2017 v 9:30 hod.
Celebruje P. Metoděj R. Hofman OT.

Mše sv. v kostele sv. Gotharda (pod hradem) nebude.

Závěr školního roku 2016/2017

Na závěr školního roku 2016/2017 byla v pátek 30.6. v kostele sv. Gotharda na Bouzově sloužena mše svatá a po ní proběhla již tradičně „opékačka“ na farní zahradě.

Paralelně proběhla táborová porada s rodiči dětí, kteří na závěr prázdnin jedou na společný tábor.

Boží Tělo 2017

V neděli 18.6. se v naší bouzovské farnosti konala slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Zde můžete zhlédnout fotografické ohlédnutí:

Noc kostelů 2017

V pátek 9.6. se naše farnost zapojila do Noci kostelů, kdy se místní chrámy otevírali všem návštěvníkům k nahlédnutí. My jsme zvolili variantu nerušené možnosti prohlídky kostela sv. Gotharda s případnou tichou adorací. Kostel byl nasvícen pouze svícemi což s tiše hrajícím gregoriánským chorálem vyvolalo neopakovatelnou povznášející atmosféru. Kostel bylo možno navštívit od 17.00 do 22.00 čehož využilo nemalé množství přespolních návštěvníků.