07
 1. Farní výlet – 8.5.2019 – Bílá Voda, Javorník
  • odjezd v 7.00 od školy
  • návrat cca 18.-19.00 hod.
  • autobus P. Plhák (zajistí H. Dvořáčková)

 2. Mše v kapličkách :
  • Svojanov – 4. 5. – v 10.00 hod.
  • Javoříčko – 6.5. – v 18.00 hod.
  • Kovářov – 18.5. – v 10.00 hod.
  • Blažov – 25.5. – v 17.00 hod.
  • Bezděkov – 15.6. – v 17.00 hod.
  • Březina – 13.7. – v 17.00 hod.

 3. Boží Tělo – 16.6. 2019 v 9.30 hod. - oltáře a hudba jako obvykle

 4. Májové pobožnosti - pondělí, úterý, čtvrtek, neděle – vždy v 19.00 hod.

 5. Noc kostelů – pátek 24.5. – bude adorace v kostele ( 17.00 - 22.00 hod.,zajistí p. Vařeková E. a Foltasová M.)

 6. Závěr školního roku - 28.6. v 18.00 hod
  • dětská mše sv., po mši opékačka na farní zahradě ( pozvánku do BN zajistí M. Foltasová)

 7. Sousedské posezení – neděle 5.5.2019 od 15.00 hod. na náměstí
  • kdo by mohl pomoci přijít prodávat, bude vítán

 Farnost

Zelený
čtvrtek

18. 4.

Velký
pátek

19. 4.

Bílá
sobota

20. 4.

Neděle

 21. 4.

Pondělí
velikon.

22. 4.

 Bouzov

16:30

18:00

21:30

9:00

8:30

 Chudobín

---

15:00

16:30

11:45

16:30

 Luká

18:00

19:30

20:00

10:30

18:00

 Měrotín

---

16:45

18:30

7:30

7:30

 1. Postní doba – křížové cesty v kostele sv. Gotharda
     10.3. senioři
     17.3. rodiče
     24.3. děti a mládež
     31.3. lektoři
     7.4. ministranti
     14.4. Květná neděle ( pašije – sv. Lukáš)

 2. Bohoslužby – Velikonoce
  18. 4. Zelený čtvrtek – Bouzov 16.30 h.
  19.4. Velký pátek – Bouzov 18.00 h. ( křížová cesta – děti, pašije – sv. Jan)
  20.4. Bílá sobota – Bouzov 21.30 h.
  Chudobín – 16.30 h
  Měrotín - 18.30h
  Luká – 19.30 h
  21.4. neděle - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Bouzov 9.00 h
  + svěcení pokrmů
  22.4. Pondělí velikonoční – Bouzov 8.30 h
  Měrotín – 7.30 h
  Chudobín – 16.30 h
  Luká – 18.00 h

 3. Velikonoční úklid – sobota 13.4.od 9. 00 h

 4. Svátost smíření – pátek 12.4. (od 17.00 h. a pak po mši), neděle 14.4. ( od 8.30 h – 10.30 h )

 5. Farní trouba – vyjde na Květnou neděli 14.4. 2019, ( příspěvky nejpozději do 9.4.2019)

 6. Postní duchovní obnova pro manžele – 6. 4.2019 Bouzov

 7. Biřmování – vyhlásit přípravu, začátek 5.4.
     - setkání budou vždy první pátek v měsíci a účast na mších je povinná
     - příprava je pro všechny farnosti

 8. Sv. Jiří - ve středu 24.4. bude mše v kapli v Jeřmani v 18.00 h, (mše 26.4. na Bouzově se ruší a bude přesunuta na 29.4.)

 9. Výlet 8. 5. – Bílá Voda + Janský Vrch - vyhlásit ve farnostech

 10. Příští pastorační rada bude v pondělí 29.4. po mši sv.

Výsledky Tříkrálové sbírky na Bouzovsku v roce 2019

 

Bouzov + Doly

17 521 Kč

Hvozdečko

3 366 Kč

Olešnice

3 980 Kč

Podolí

4 443 Kč

Kovářov

2 123 Kč

Jeřmaň

2 220 Kč

Kozov, Blažov, Kadeřín, Bezděkov, Svojanov  

13 429 Kč

Celkem

47 082 Kč

Pořad vánočních bohoslužeb

Farnost

  24. 12.     25. 12.     26. 12.     31. 12.       1. 1.    

 Bouzov

21:00 9:00 9:00 9:00

 Chudobín   

16:00 10:30 10:30 16:30 11:45

 Luká

24:00 9:00 9:00 18:00 10:30

 Měrotín

22:30 7:30 7:30 8:00

 

Jesličková hra Bouzov – 24.12.2018

14:00 hod v bouzovském kostele začínáme naše Putování do Betléma. Přijďte se podívat, jak to tehdy bylo, když se narodil Ježíšek. Poslechnout a zazpívat si známé koledy. Postavit si figurku do Betléma. A vyslechnout si vyhodnocení adventní soutěže.

 


Pozvánka na mši za arcivévodu Evžena

srdečně zveme na mši svatou slouženou za arcivévodu Evžena, velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka.
Mše svatá se koná v neděli 30. prosince u příležitosti 64. výročí jeho úmrtí. Mše svatá začíná v 10:30 hod.
Mši svatou doprovodí dechová Holoubkova kapela. Zazní i koledy…

 


Tříkrálový koncert Bouzov – 6.1.2019

17:00 hod v Radničním sále. Zazní skladby Henryho Purcella, Johanna Sebastiana Bacha, Edvarda Griega, Petera Warlocka, Edwarda Elgara v podání Zábřežského komorního orchestru pod vedením dirigenta pana Milana Plodka.

Tímto prostřednictvím bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do akce pomoci těm nejchudším, aby jim mohlo být zajištěno jídlo, výuka, základní zdravotní péče a to vše prostřednictvím Papežských misijních děl, která v místech s největší chudobou financují projekty poskytující tuto péči.

Zahřálo mě to u srdce, když jsem viděla, jak rodiče společně s dětmi na faře pečou perníčky a tím děti vedou a učí pomáhat zase jiným, kteří na tom nejsou tak dobře.

Poděkovat bych chtěla opravdu všem a to i těm, kteří si přišli balíčky koupit. Nic by nepomohlo, kdybychom cukroví napekli a neměl by si je kdo koupit. Děkuji i Senior klubu pod vedením paní učitelky Hyjánkové, který si nechal upéct rolády a řezy a tyto věnoval do prodeje.

Takto jsme mohli odeslat 11.700,- Kč. Mnohým, zejména těm nejmenším jsme svět udělali o něco růžovějším 🙂

Marie Macková

Fotogalerie

V neděli 30. září byla sloužena na náměstí obce tradiční hodová mše svatá za živé a zemřelé občany Bouzova a Střemeníčka.

Po mši svaté byla pro přítomné připravena navařená káva a výborné koláčky. Pozvaní hosté se za finančního přispění obce odebrali na oběd. Slavnost doprovodila dechová hudba.

V neděli 9.9. byla na Dolech sloužena hodová mše svatá, po níž byl požehnán opravený kříž.

 

Přítomni : P. Metoděj, p. L. Vařeková, K. Kubíčková , E. Vařeková, I. Kopečná, B. Putíková, M. Beďačová, M. Foltasová , L. Macek ml., H. Dvořáčková

Program :

 1. Plán ,,kapličkových“ bohoslužeb do konce roku :
  9.9.2018 v 15.00 hod – mše sv. v kapli na Dolách
  2.12.2018 v 15.00 hod. mše sv. v kapli v Kozově
 2. Hodová mše sv. Bouzov –
  - 30.9.2018 v 9.30 hod na náměstí v Bouzově
  (zajištění laviček, ozvučení a potřeb pro mši sv. – p. Macek, p. Vařeková, p. Foltasová, p. Beďač, p. Nejedlý, p. Macková, p. Beranová – domluví se mezi sebou)
  - Pouze lavice z fary, popřípadě z Hvozdečka (jsou lepší, nehroutí se- poprosit Rychlou rotu ?? ), žádné židličky z Obce
  - V případě deštivého počasí bude mše případně přesunuta do kostela sv. Gotharda. V 7:00 zavolat Otci Metodějovi a domluvit místo konání dle aktuálního počasí.
  - Hudební doprovod dechovka – zajišťuje B. Putíková
  - Po mši sv. kafe (zajišťuje L. Macek + p. Beranová) a koláčky (zajišťuje E. Vařeková)
  - Ozvučení – I. Kopečná kontaktuje Nejedlé
  - Výzdoba – p. Macková a p. Beranová (domluví se)
 3. 28.9.2018 bude mše sv. v 9:00 hod. (sv. Václav)
 4. ,,Dušičky“ Bouzov, Luká
  1. Čtvrtek 1.11.2018 v 16.30 hod. pobožnost a výkrop hřbitova u sv. Maří Magdaleny
  2. Pátek 2.11.2018 v 18.00 hod mše sv. u Maří Magdaleny
  3. Neděle 4.11.2018 ve 14.00 hod. pobožnost na hřbitově v Luké
 5. Farní trouba – vyjde 28.10.2018. Uzávěrka příspěvků je 22.10.2018 (Dušičky, lampionový průvod, adventní soutěž, sv. Mikuláš)
 6. Neděle 9.12 bude v kostele sv. Mikuláš
 7. Bouzovské noviny uzávěrka 6.10 – naposílat příspěvky (L. Macek)
 8. Pastorační rada se bude konat 23.11.2018

V neděli 31.12.2017 byla v bouzovské farnosti sloužena zádušní mše svatá za arcivévodu Evžena Habsburského, velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele Hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka. Mše svatá byla již tradičně sloužena u výročí jeho úmrtí ( † 30. prosince 1954). Arcivévoda Evžen byl velmi výraznou postavou historie Řádu a nesmazatelně se do ní zapsal nejen péčí o historické památky, ale také podporou charitativní a pastorační činnosti bratří a sester Německého řádu.

Po mši svaté, které se účastnila řada hostů a i zástupci Suverénního řádu Maltézských rytířů – Českého velkopřevorství, familiáři Německého řádu rozdávali přítomným čaj s perníčky s iniciály EH (Evžen Habsburský). © Za fotografie děkujeme: Pavel Aligátor Nenkovský.